Statuten BRSC

Statuten B.R.S.C.

Belgian Riesenschnauzer Club vzw - statuten


Artikel 1: Naam en rechtsvorm De vereniging neemt de vorm aan van een vereniging zonder winstoogmerk. Zij verkrijgt de naam“Belgian Riesenschnauzer Club”, afgekort“B.R.S.C.”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt. De vereniging is aangesloten onder het nummer 1210 bij de Koninklijke Kynologische Unie St. Hubertus (K.K.U.S.H.), waarvan zij de herzieningsovereenkomst van 12 februari 1928 van het traktaat van 6 januari 1906 erkent. Zij aanvaardt de reglementen in voege en die welke in het vervolg Effectief te stellen zijn, en legt zich de verplichting op hieraan te gehoorzamen.


Artikel 2. Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.


Artikel 3. doel De vereniging werd opgericht om de verbetering van honden van het ras riesenschnauzer aan te moedigen, de aangesloten fokkers te helpen hun fokactiviteiten te verbeteren en te ontwikkelen, alsook de eigenaars van riesenschnauzers te helpen. Ze stelt zich tot doel het specifieke werk van deze honden te promoten en hen beter te leren kennen bij het grote publiek. De vzw kan alle handelingen verrichten die rechtstreeks of verband houden met het maatschappelijk doel en met alle gelijkaardige of aanverwante doelen.


Zij kan tentoonstellingen, werkproeven, trainingen, conferenties organiseren, publiciteit voeren en meer in het algemeen alle daarmee verband houdende activiteiten ontplooien.

 

  

Artikel 4. Duur

 

De vereniging is opgericht voor een onbepaalde duur.

  

 

Titel II: Leden

 

  

Artikel 5. Leden

 

De vereniging bestaat uit Effectieve leden en toegetreden leden.

 

Het aantal leden kan niet minder bedragen dan twee, waarvan tenminste twee Effectieve leden.

 

De Effectieve leden zijn de stemgerechtigden op de bijeenkomsten van de algemene vergadering. Hun naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden.

 

Toegetreden-Ere leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Zij hebben dezelfde rechten en plichten als Effectieve leden, behalve dat zij geen deel uitmaken van de algemene vergadering en de bijeenkomsten hiervan enkel op een strikt passieve wijze mogen bijwonen, maar op geen enkele wijze hieraan deelnemen.

 

Het lidmaatschap eindigt van rechtswege ingeval het lid- toegetreden en erelid overlijdt, failliet of onbekwaam of in staat van verlengde minderjarigheid wordt verklaard, of onder voorlopig bewind wordt gesteld.

 

De leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.

 

  

Afdeling I: Toelatingsprocedure

 

Artikel 6. Toelatingsprocedure Effectieve leden

 

Om toegelaten te worden als Effectief lid, moet men minstens al aangesloten zijn als toegetreden lid.

 

Elk Effectief lid- toegetreden en erelid is verondersteld een familiale verzekering voor zijn hond(en) afgesloten te hebben bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze.

 

Het verzoek om toelating als Effectief lid kan ten vroegste 1 jaar na de aansluiting als toetredend lid worden ingediend bij het bestuursorgaan. Daarbij dient het kandidaat-Effectief lid schriftelijk (aangetekend of per e-mail)zijn instemming met het doel en de statuten van de vereniging te betuigen. Aanvaarding van de statuten sluit aanvaarding van de interne reglementen in.

 

Het bestuursorgaan beslist over de aanvaarding van het lidmaatschap.

 

Het bestuursorgaan kan het verzoek weigeren, mits motivering. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

 

Artikel 7. Ereleden

 

De algemene vergadering kan omwille van bijzondere verdiensten de titel erelid toekennen aan eender welk Effectief lid of toegetreden lid onder de door haar te bepalen voorwaarden. Ereleden zijn tot geen enkele bijdrage verplicht.

 

Artikel 8. Ledenbijdragen

 

De leden zijn tot een jaarlijkse bijdrage van maximum 100 euro verplicht.

 

De jaarlijkse te betalen bijdrage wordt vastgelegd door het bestuursorgaan en moet betaald worden tegen 31 januari van het boekjaar dat begint op 1 januari.

 

Leden die zich hiermee niet in orde stellen tegen deze datum, krijgen een schriftelijke aanmaning per gewone brief of per e-mail en een uiterlijke datum tot betaling.

 

Een Effectief lid dat zich tegen deze uiterlijke datum niet in orde stelt, wordt als ontslagnemend beschouwd. De bijdrage voor het lopende jaar blijft in alle gevallen verschuldigd.

 

Artikel 9. Uittreding

 

Elk Effectief of toegetreden lid van de vereniging is op elk moment vrij om uit te treden.

 

Deze uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven of per e-mail op de zetel van de vereniging.

 

Bij een ontslag dat na 1 januari van het kalenderjaar ter kennis wordt gebracht (postdatum) blijft de bijdrage voor het lopende jaar te betalen.

 

Een uittredend Effectief of toegetreden lid heeft geen aanspraak op het bezit van de vereniging en kan zijn inbreng en zijn betaalde bijdragen niet terugvorderen.

 

Artikel 10. Uitsluiting

 

1 De vereniging kan, op voorstel van het bestuursorgaan of van een Effectief lid, een Effectief of een toegetreden lid uitsluiten zonder dat dit besluit gemotiveerd moet worden.

 

  1. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om de uitsluiting van een Effectief lid uit te spreken. De uitsluiting moet worden aangegeven in de oproeping. Het lid moet worden gehoord.

 

De uitsluiting kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.

 

Een ontslagnemend of uitgesloten lid heeft geen aanspraak op het bezit van de vereniging en kan betaalde bijdragen niet terugvorderen.

 

3 Het bestuursorgaan kan leden en toegetreden leden schorsen van de activiteiten van de vereniging. Het Bestuursorgaan kan eveneens te allen tijde een toegetreden lid uitsluiten.

 

Het Bestuur of de Algemene Vergadering mag geen strafbepaling uitspreken zonder dat de belanghebbende uitgenodigd is geweest zich te verdedigen. Elke persoon, getroffen door een strafbepaling waarvan de uitwerking zich beperkt tot de vereniging zelf, en die meent dat deze tegen hem genomen beslissing de statuten niet eerbiedigt, heeft het recht in hoger beroep te gaan bij de Kynologische Raad of het door deze laatste in haar schoot daartoe opgerichte orgaan.

 

Het beroep is in elk geval ontvankelijk indien de vereniging om de uitbreiding van de strafbepaling tot gans de K.K.U.S.H. verzoekt. De persoon getroffen door een strafbepaling zal hiervan per aangetekend schrijven verwittigd worden en zal op dezelfde wijze van zijn recht op hoger beroep in kennis gesteld worden..

 

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten of van andere prestaties vorderen.

 

Een lid dat goederen of waarden aanbrengt kan evenwel bedingen dat het aangebrachte, ingeval de vereniging ophoudt te bestaan of indien het lid van rechtswege of door uitsluiting ophoudt van de vereniging deel uit te maken, geheel of gedeeltelijk kan worden teruggevorderd.

 

 

Titel III: Bestuur - Controle

 

 

 

Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan

 

De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

 

Indien en zolang de vereniging minder dan drie leden heeft, mag het bestuursorgaan bestaan uit twee bestuurders. Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

 

De bestuurders worden door de algemene vergadering van leden benoemd.

 

De bestuurders worden benoemd voor een onbepaalde duur.

 

Om als bestuurder benoemd te kunnen worden moet men minstens twee jaar lid (1 jaar toegetreden en 1 jaar effectief lid) zijn van de vereniging en geen eerdere strafmaatregel tegen zich hebben uitgesproken binnen de vereniging.

 

Artikel 12. Voorzitterschap van het bestuursorgaan

 

Het bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter.

 

De raad kan ook een ondervoorzitter, een penningmeester en/of een secretaris benoemen.

 

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

 

Artikel 13. Bijeenroeping van het bestuursorgaan

 

Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.

 

De oproepingen tot het bestuursorgaan moeten om geldig te zijn ondertekend of verstuurd worden door de voorzitter of twee bestuurders.

 

Alle bestuurders moeten worden opgeroepen per gewone of aangetekende brief, per e-mail, ten minste vijf dagen voor de vergadering. Bij hoogdringendheid kan van deze termijn afgeweken worden, mits alle bestuurders hiermee akkoord zijn.

 

De vergaderingen van het bestuursorgaan worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is,

 

wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.

 

Artikel 14. Besluitvorming van het bestuursorgaan

 

Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

 

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaal het bestuursorgaan en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

 

Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

 

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

 

De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij meerderheid van stemmen.

 

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vereniging evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot het bestuursorgaan opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

 

Artikel 15. Notulen van het bestuursorgaan

 

De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de bestuurders die erom verzoeken.

 

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

 

Leden, alsook derden, die van een belang doen blijken, hebben het recht om op hun kosten en ter plaatse inzage en/of afschrift van de notulen te vragen, zonder verplaatsing van het register. Zij dienen hiertoe een schriftelijk verzoek te richten aan de secretaris van de Vereniging.

 

Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

 

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp en het doel van de vereniging, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

 

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

 

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college wordt de vereniging in en buiten rechte steeds geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijke optreden van twee bestuurders.

 

De voor bijzondere opdrachten aangestelde gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

 

Elke bestuurder kan geldig tekenen namens de vereniging tegenover bpost (zoals bijvoorbeeld voor het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen). Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

 

Het bestuursorgaan kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één of meerdere van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging.

 

Het bestuursorgaan benoemt uit zijn bestuurders een voorzitter en een secretaris en kan daarnaast elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen.

 

Hun benoeming gebeurt door het bestuursorgaan bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

 

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden

 

  1. a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan

 

  1. b) door afzetting door het bestuursorgaan bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders die

 

hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

 

Artikel 17. Interne reglementen

 

Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.

 

Artikel 18. Vergoeding van de bestuurders

 

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat worden op voorlegging van de nodige bewijsstukken vergoed.

 

Artikel 19. Dagelijks bestuur

 

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet lid van het bestuursorgaan.

 

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

 

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.

 

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

 

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning Effectief voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

 

Artikel 20. Controle van de vereniging

 

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de verenigingen toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen.

 

 

Titel IV: Algemene vergadering

 

 

Artikel 21. Samenstelling

 

De algemene vergadering bestaat uit de effectieve leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door een door de algemene vergadering aan te duiden persoon.

 

Een Effectief lid kan zich echter door een ander Effectief lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. De volmacht moet schriftelijk gegeven worden.

 

Elk lid beschikt over één eigen stem op de algemene vergadering.

 

Artikel 22. Bevoegdheden

 

De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit die de wet en deze statuten haar toewijzen.

 

Dit omvat de volgende exclusieve bevoegdheden die alleen door de algemene vergadering kunnen worden uitgeoefend:

 

de statutenwijziging;

 

de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;

 

de benoeming en de afzetting van de commissaris 

 

de kwijting aan de bestuurders en de commissaris, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;

 

de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;

 

de ontbinding van de vereniging;

 

de uitsluiting van een Effectief Lid;

 

de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;

 

om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;

 

alle andere gevallen waarin de wet of deze statuten dat vereisen.

 

Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping

 

Ieder jaar wordt voor het einde van het tweede kwartaal na afsluitingsdatum van het boekjaar een gewone algemene vergadering gehouden . Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, moet de algemene vergadering bijeenroepen in de gevallen bepaald door de wet en deze statuten, en tevens telkenmale het belang van de vereniging het vereist of wanneer ten minste één vijfde van de Effectieve Leden het vraagt. In dit laatste geval, zullen deze Effectieve Leden de agendapunten aangeven in hun verzoek. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.

 

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Elk door ten minste één twintigste van de Effectieve Leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht.

 

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de Effectieve Leden, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de  commissarissen. Aan de personen voor wie de vereniging niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

 

Aan de Effectieve leden, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen die erom verzoeken, wordt onverwijld en kosteloos een kopie verzonden van de stukken die krachtens de wet aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd.

 

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

 

Artikel 24. Toegang tot de algemene vergadering

 

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient een lid de hoedanigheid van Effectief lid te hebben en als zodanig ingeschreven zijn in het register van de leden.

 

De oproeping kan bepalen dat om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering de leden bovendien ten minste vijf werkdagen vóór de vergadering hun voornemen om deze bij te wonen ter kennis van de vereniging moeten brengen per brief op de zetel van de vereniging of per e-mail op het e-mailadres van de vereniging.

 

Artikel 25. Zittingen

 

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, of in diens afwezigheid door de ondervoorzitter of, bij gebrek daaraan door de oudste aanwezige bestuurder. Indien geen enkele bestuurder aanwezig is, wordt de algemene vergadering voorgezeten door het oudste aanwezige lid.

 

De voorzitter zal een secretaris aanduiden.

 

Artikel 26. Beraadslagingen

 

Alleen de Effectieve leden hebben stemrecht op de algemene vergadering. Alle Effectieve leden hebben gelijke stemrechten op de algemene vergadering en elkeen beschikt over één stem.

 

Elk Effectief lid kan aan een ander Effectief lid een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

 

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de lastgever niet langer lid zou zijn van de vereniging.

 

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

 

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

 

Artikel 27. Notulen algemene vergadering

 

De notulen van de besluiten van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering en de secretaris, evenals door de aanwezige leden die erom vragen.

 

Het register van de notulen wordt bewaard op de zetel van de vereniging alwaar alle leden er kennis kunnen van nemen, zonder verplaatsing van het register.

 

 

 

Titel V: Financiering – Boekjaar

 

 

 

 

Artikel 28. Financiering

 

Naast de bijdragen die worden betaald door de leden, zal de vereniging onder meer worden gefinancierd door giften, legaten en de inkomsten uit haar activiteiten.

 

Artikel 29. Boekjaar

 

Het boekjaar van de vereniging gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

 

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vereniging afgesloten en stelt het bestuursorgaan de jaarrekening op overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan stelt tevens een begrotingsvoorstel op voor het volgende boekjaar.

 

Het bestuursorgaan legt de jaarrekening over het vorige boekjaar en het begrotingsvoorstel voor het volgende boekjaar ter goedkeuring voor op de jaarlijkse algemene vergadering.

 

 

Titel VI: Ontbinding - Vereffening

 

 

Artikel 30. Ontbinding

 

De vereniging kan op elk moment worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering genomen onder dezelfde voorwaarden als voor de wijziging van het voorwerp of van het belangeloos doel van de vereniging. De in voorkomend geval overeenkomstig de wet toepasselijke verslaggevingsverplichtingen worden daarbij in acht genomen.

 

Artikel 31. Vereffenaars

 

Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

 

Artikel 32. Bestemming van het netto-actief

 

In geval van ontbinding en vereffening, beslist de buitengewone algemene vergadering over de bestemming van het vermogen van de vereniging, dat in ieder geval tot een belangeloos doel moet worden aangewend.

 

Deze aanwending geschiedt na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen.

 

 

 

Titel VII: Algemene maatregelen

 

 

 

Artikel 33. Woonstkeuze

 

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonend lid, bestuurder, commissaris of vereffenaar, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vereniging.

 

Artikel 34. Gerechtelijke bevoegdheid

 

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vereniging en de uitvoering van deze statuten, tussen de vereniging, haar leden, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vereniging er uitdrukkelijk aan verzaakt.

 

Artikel 35. Gemeen recht

 

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

 

 

  1. BENOEMING BIJKOMEND BESTUURSLID :

 

In de Algemene Vergadering van 11/11/2023 werd, na stemming beslist, toe te voegen als bestuurderslid :

 

GROBBEN Rita

 

Het huidig bestaat thans uit hierna volgende bestuursleden :

 

Van Der Linden Ivo

Linskens Brigitte

Raymond Billen

Durant Lucky

Grobben Rita

 

Het bestuursorgaan oefent haar mandaat als college uit, maar kan bepaalde bevoegdheden onder haar verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer gemachtigden.

 

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten en heeft eveneens alle bevoegdheden die niet bij wet of door deze statuten aan de algemene vergadering worden toegekend en op voorwaarde dat zijn beslissingen genomen zijn binnen de begroting, die werd goedgekeurd door de algemene vergadering.

 

Het bestuursorgaan benoemt zelf elke functie die hij voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk acht.

 

Het bestuursorgaan heeft aan volgende bestuursleden hiernavolgende functies verdeeld en in die functie benoemd  :

 

Voorzitter :  VAN DER LINDEN Ivo

Vice-Voorzitter : LINSKENS Brigitte

Penningmeester : BILLEN Raymonde

Secretaris : GROBBEN Rita

bestuurdlid : DURANT Lucrèce

 

Voor alle administratieve en financiële verplichtingen hebben de voorzitter, penningmeester en secretaris afzonderlijke en onbeperkte volmachten.