Intern reglement BRSC

INTERN REGLEMENT

B.R.S.C.

 

Art. 1. Principe 

Dit reglement regelt de punten die niet vervat zijn in de statuten. 

 

Art. 2. Verplichting 

Ieder lid verplicht er zich toe de reglementen van de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus nauwkeurig na te leven, ontzegt de toetreding tot elke vereniging niet erkend door de K.K.U.S.H. of een organisme niet erkend door het FCI of een activiteit uit te oefenen niet verenigbaar met het doel van de vereniging. 

Ieder persoon die zijn verbintenissen niet nakomt of die de goede werking van de vereniging in het gedrang brengt, kan door de Raad van Bestuur geschorst worden en zijn uitsluiting zal aan de Algemene Vergadering voorgesteld worden. 

 

Art. 3. Lidgeld 

Ieder lid verbindt zich ertoe aan de betaling van zijn lidgeld te voldoen binnen de maand na de uitnodiging tot betaling. Deze zal gericht worden aan ieder lid via gewone of electronische briefwisseling of via het clubblad. 

 

Art. 4. Stemmen 

De stemming met betrekking tot de benoeming of uitsluiting van de bestuursleden, de uitsluiting van een lid, wijziging der statuten en de vrijwillige ontbinding van de vereniging zal verplicht gebeuren door middel van een anoniem stembiljet. De andere stemmen, behalve bij weigering door de meerderheid der aanwezige leden, kunnen door handopsteking of een andere formule gebeuren. 

 

Art. 5. Raad van Bestuur 

De kandidaturen dienen schriftelijk te worden gericht aan het secretariaat voor 31 januari, de poststempel geldt. 

Indien het aantal kandidaten gelijk is of hoger dan het aantal openstaande plaatsen zal het mandaat toegekend worden aan de kandidaat met de meeste stemmen. 

 

Art. 6. Voorzitter 

De voorzitter van de Raad van Bestuur, benoemd door het Bestuur, houdt toezicht op het beheer der verschillende activiteiten van de vereniging en waakt over het correct naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement. 

Hij zit de bestuursvergadering en de Algemene Vergadering voor. 

Hij verleent het woord aan de leden die erom vragen en heeft het recht ieder lid dat zich niet houdt aan de regels van de welvoeglijkheid of de goede orde van de Algemene Vergadering verstoort, tot de orde te roepen. Indien nodig kan hij tijdelijk de vergadering opschorten. Hij tekent de aangenomen rapporten van elke vergadering. 

 

Art. 7. Secretaris 

De secretaris, benoemd door het Bestuur, houdt zich bezig met de administratie, de briefwisseling van de vereniging en maakt een rapport van elke vergadering. Hij houdt een klassement bij van alle administratieve documenten. Ieder jaar stelt hij een rapport op met betrekking tot de activiteiten van de club. Dit rapport wordt, na goedkeuring van het bestuur, op de dagorde van de Algemene Vergadering geplaatst. 

De secretaris is gelast met alle administratieve activiteiten van de vereniging. Hij stelt het proces-verbaal van elke bestuursvergadering en de Algemene Vergadering op. Het register van de Algemene Vergadering kan door ieder lid geraadpleegt worden . Het mag niet verplaatst worden. 

De secretaris houdt eveneens een lijst bij van de geboorten en eventuele dekkingen en dit in functie van de inlichtingen die de leden overmaken. Hij geeft deze inlichtingen door aan de personen die erom vragen. Hij houdt een lijst bij van de clubleden. 

Hij is verantwoordelijk voor het noteren van de kandidaturen voor de bestuursfunctief, legt deze voor aan de Raad van Bestuur, van de kandidaturen van de leden, het betekenen van hun aansluiting of het verwerpen van hun aanvraag, alsook het verzenden aan de leden van de statuten en huishoudelijk reglement. 

Hij kan zich laten bijstaan in zijn functie door een adjunct-secretaris, benoemd door de Raad van Bestuur, of door een ander bestuurslid, in akkoord met het bestuur kan hij een deel van zijn verantwoordelijkheid overdragen. 

 

Art. 8. Penningmeester 

De penningmeester, benoemd door het Bestuur, is verantwoordelijk voor de gelden en andere financiële aangelegenheden van de club. Hij is gelast met het bijhouden van een boekhouding en op de Algemene ergadering brengt hij verslag uit van zijn beheer. 

Periodiek, ter gelegenheid van een bestuursvergadering, brengt hij verslag uit bij de bestuursleden van de financiële situatie van de vereniging. Het origineel van zijn rapport wordt, na aanvaarding door de Algemene Vergadering opgetekend in een daarvoor bestemd boek. De penningmeester is gelast met het financieel beheer van elke activiteit van de club. Hij stelt jaarlijks een budget op dat voorgelegd wordt aan de vereniging. 

Voor elke gewone Algemene Vergadering dienen de rekeningen en alle bewijsstukken voorgelegd te worden aan de controleurs, aangeduid door de Algemene Vergadering, die de rekeningen nazien. Deze stukken mogen niet verplaatst worden. De controleurs brengen rapport uit op de Algemene Vergadering. Indien deze de rekeningen goedkeurt wordt er ontlasting gegeven aan de bestuursleden voor het beheer van het afgelopen jaar. 

De penningmeester is verantwoordelijk voor het verzenden van de lidkaarten aan de leden, de praktische regeling met betrekking tot het onderschrijven of vernieuwen van de abonnementen bij gespecialiseerde tijdschriften. Hij maakt gebruik van de ledenlijst hem overgemaakt door de secretaris om de lidgelden te innen. Zonder ontlast te worden van zijn verantwoordelijkheid, kan hij zich in zijn opdracht laten bijstaan door een ander bestuurslid aan wie hij, in akkoord met de Raad van Bestuur, een gedeelte van zijn werkzaamheden kan delegeren. 

 

Art. 9. Diverse taken 

De Raad van Bestuur duidt personen aan die verantwoordelijk zijn voor de verschillende zaken die nodig zijn om het doel van de vereniging te realiseren. 

De betreffende taken zijn ten indicatieve en onvolledige titel de volgende : 

  • inrichten van een tentoonstelling 
  • prijzen en challenges 
  • redactie en printen van een informatie bulletin 
  • animatie stand van de vereniging op tentoonstellingen en andere manifestaties 
  • studiedagen, samenkomsten en andere kynologische activiteiten (barbecue, wandeling, …) 
  • vertegenwoordiging van de club bij de V.d.A. en andere officiële organismen.